Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

MR – OR

Welkom op de site van de MR en OR

Medezeggenschapsraad

Wat
De MR heeft een adviserende en controlerende functie. Hierbij  bewaakt en behartigt de MR de belangen van het team van basisschool Maria ter Heide en de ouders en/of verzorgers.
Door een goede samenwerking met het team, de directie, de ouders/verzorgers en de ouderraad wordt een positieve bijdrage nagestreefd aan de besluitvorming binnen basisschool Maria ter Heide.
Daarnaast heeft de MR ook instemmingsrecht over besluiten die genomen moeten worden zoals de ouderbijdrage, inzet van personeel en wijzigingen in het schoolplan.

Wanneer
De MR vergadert 6 keer per jaar. Zie de agenda op deze pagina voor de data.
Elke vergadering is openbaar. Belangstellende ouders zijn daarbij van harte welkom.
Indien u het van belang vindt dat er over een bepaald onderwerp gesproken wordt binnen de MR dan kunt u dit doorgeven aan de MR-leden zodat uw onderwerp ingebracht kan worden in de eerstvolgende vergadering.
Notulen zijn voor iedereen beschikbaar en hieronder te vinden.

Wie
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

Oudergeleding:

Ruud Uijens  (voorzitter)

Linda Jacobs (secretaris)

Personeelsgeleding:

Elna de Laat

Johan van der Horst

De MR is ook bereikbaar via mrmh@verdi.nl

2021 10 05 notulen MR

2021 11 25 notulen MR

2022 25 01 notulen MR

2022 03 24 notulen MR

2022 05 17 notulen MR

2022 10 04 notulen MR

2022 11 15 notulen MR

2023 03 14 notulen MR

2023 05 24 notulen MR

2023 06 20 Notulen MR

Ouderraad

Wat
De ouderraad organiseert samen met het team en de diverse werkgroepen activiteiten voor de kinderen van onze school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerstmis, de goed doel actie, de kleedjesmarkt, het schoolreisje en nog veel meer.

Wanneer
Ongeveer twee maandelijks vergaderen de ouders van de ouderraad met elkaar. De vergaderingen van de ouderraad worden bijgewoond door Petra Fassbender, locatieleider.

Notulen zijn openbaar en kunnen opgevraagd worden via ons mailadres ormh@verdi.nl.

Wie
De OR wordt gevormd door:

Ingrid Leenders (voorzitter)

Anita van der Heijden (penningmeester)

Kim van Kleef (secretaris)

Evy van Ralen (lid)

Sandy Arts (lid)

De OR is ook bereikbaar via ormh@verdi.nl

Huishoudelijk reglement OR Maria ter Heide